Wniosek TMZK na Różę Kłodzką

Wniosek o przyznanie

Dorocznej Nagrody Starosty Kłodzkiego RÓŻA KŁODZKA 2017

1. Kategoria konkursowa (właściwe podkreślić)

1) Gmina,

2) Pracodawca,

3) Wydarzenie lub produkt promocyjny

Cykl 10 – u wydarzeń i imprez promocyjnych Ziemi Kłodzkiej / TMZK / w

Ramach Obchodów 70-leciaTowarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej wraz

z Wielką Jubileuszową Galą w Kłodzku 28.10.2017r.

4) Inwestycja,

5) Kultura,

6) Sport,

7) Społecznik,

8) Osobowość powiatu.

2. Kandydat do nagrody

1)Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej / TMZK /

organizator 10- u wydarzeń i imprez promocyjnych Ziemi Kłodzkiej

w ramach Obchodów 70- leciaTowarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

wraz z Wielką Jubileuszową Galą w Kłodzku 28.10.2017r

 1. Adres; Pl. Wł. Jagiłły 1, 57-300 Kłodzko

 2. Telefon; 691 373 366

 3. E-mail: adamlacki1@ gmail.com

4. Uzasadnienie zawierające obowiązkowe informacje wskazane osobno dla każdej kategorii konkursowej w regulaminie konkursu w punkcie 8 (Kryteria przyznawania nagród).

Obchody 70-lecia TMZK o znaczeniu wojewódzkim i krajowym wraz z Galą Jubileuszową miały i mają wyjątkowe i wielkie znaczenie dla promocji regionu Ziemi Kłodzkiej.

Cykl 10-u wydarzeń Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej organizowanych od maja 2016 roku kreował produkt promocyjny jakim jest cała Ziemia Kłodzka wraz z jej atrakcjami, stanowiąc wyjątkowy subregion Europy. W w/w imprezach bezpośredni udział wzięło blisko 2000 osób w tym z młodego pokolenia. Do najważniejszych wydarzeń mających znaczący odbiór społeczny i wykraczający poza region należały między innymi następujące imprezy społecznie wypracowane przez Towarzystwo. Istotne jest to, że część z tych imprez będzie corocznie kontynuowana;

– 08.11.2016r , w ramach odkrywania fragmentów jeszcze nieznanej najstarszej

historii regionu

przekazanie z zasobów TMZK do Muzeum Ziemi Kłodzkiej zabytkowego

manuskryptu z XVI wieku będącego unikalnym skarbem historii Ziemi Kłodzkiej

– 18.11.2016r, w ramach opiewania urody Ziemi Kłodzkiej

impreza poetycka pt; „ Potęga Słowa” podczas, której w konkursie wykreowany

został nowy wiersz „O Miłości do Ziemi Kłodzkiej”

– 26.01.2017, w ramach spotkania noworocznego w Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

premierowe przekazanie nowej doktryny promocyjnej Ziemi Kłodzkiej przyjętej

przez TMZK jako wzmocnienie społecznej promocji naszej małej Ojczyzny

– 08.03.2017, w ramach niekonwencjonalnych form organizacji na Ziemi Kłodzkiej

wydarzeń o dużej tradycji

impreza „ Co Kobiecie w duszy gra?”

– 28.04.2017, w ramach nowatorskich inicjatyw proturystycznych i promocyjnych

konferencja pt; „Szanse wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem

hologramów”

-12.05.2017r, Walne Zebranie TMZK podczas którego TMZK wygenerowało

specjalną uchwałę dot. „Poparcia dla Projektu Nowa Ruda Węgiel Koksujący”

– 29.05.2017r, w ramach inicjatyw służących ożywieniu gospodarczemu regionu

debata TMZK z liderami inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz przedstawicielami nauki i biznesu p.t; „ Alchemia wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego Ziemi Kłodzkiej”

– 09.10.2017, w ramach zainteresowania młodzieży dyskusją o turystyce i jej

znaczeniem dla życia mieszkańców regionu

debata z uczniami szkół powiatu, studentami i kadrą WSZZ „ Edukacja” we Wrocławiu p.t; „ Turystyka jako dominanta rozwoju Ziemi Kłodzkiej i szansa na lepsze życie jej mieszkańców…?”

– 28.10.2017r

W ramach jubileuszu 70-lecia TMZK i ukoronowania dokonań przeszłości oraz cyklu ostatnich działań od maja 2017 r

GALA JUBILEUSZU 70-LECIA TMZK z udziałem około 500 osób, obejmująca także nowy cykl wydarzeń i działań wybitnie służących promocji regionu, z których najważniejsze to;

specjalna publikacja / 1000 egz. / w formie syntezy 70 lat działalności Towarzystwa z niekonwencjonalną promocją subregionu p.t.; „ Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” / w zał. /

etiuda teatralna przedstawiająca legendę Ziemi Kłodzkiej w autorskim wykonaniu

członków TMZK

pierwsza wspólna wystawa TMZK z młodzieżą kłodzkich szkół z zastosowaniem

konwencji kart historii miasta Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej oraz Towarzystwa

Miłośników Ziemi Kłodzkiej wczoraj i dziś.

wydanie specjalnie opracowanego, pozłacanego znaczka róży kłodzkiej jako

wyjątkowego symbolu Towarzystwa, zawartego w logo i honorującego jego

członków oraz osoby wyróżnione

W załączeniu 8 załączników;

– wydanie „ Jednodniówki ” oraz 7 plakatów dokumentujących cykl realizowanych imprez /wszystkie materiały eksponują powiat kłodzki jako głównego partnera TMZK/

—————————————————————————————————————–

5. Zgłaszający oświadcza, że

– kandydat wyraża zgodę na zgłoszenie jego osoby do konkursu RÓŻA KŁODZKA,

– kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U.2016.922 t.j.)

 

Wywiad z Adamem Łąckim 10.11.2017

Kłodzko 10.11.2017

ROZMOWA MARKA ZWOLIŃSKIEGO Z ADAMEM ŁĄCKIM – PREZESEM TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KŁODZKIEJ

 1. Może – na początek, kilka zdań o sobie…

Jak przed poważną rozmową mogę zacząć bez ”napinki” to powiem o sobie, że ciągle staram się mieć tzw. dodatnie saldo w różnych dziedzinach życia czyli zdobywać więcej plusów jak minusów. A nie jest to łatwe. Zupełnie serio to jestem ekonomistą i społecznikiem, człowiekiem kochającym sport, który rekreacyjnie uprawiam do dzisiaj. Pasjonuje mnie poezja oraz teatr tak jak w czasach studenckich. W zawodowym dorobku życia byłem dyrektorem kilku firm z pozytywnymi rezultatami, w tym 10 lat prezesem własnej spółki prywatnej co cenię sobie szczególnie. Wszystkie kadencje wyborcze mam zaszczyt być samorządowcem i radnym powiatowym a w tym okresie starostą i wicestarostą kłodzkim. Będąc w wieku emerytalnym jestem młodym prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, młodym, bo dopiero od półtora roku. Czuje w sobie twórczą pasję i cieszę się, że przyciągam ludzi młodych.

 1. Ma pan za sobą znaczący jubileusz…

Tak 70 lat działalności społecznego stowarzyszenia to piękny jubileusz tym bardziej , że była to twórcza ewolucja tej organizacji dla dobra regionu ziemi kłodzkiej. Dzisiaj warto przypomnieć, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej to najstarsze towarzystwo regionalne na ziemiach odzyskanych Polski.

 1. Kiedy Towarzystwo rozpoczęło swą działalność ?

To był rok 1947 w Kłodzku, czyli czas powojenny kiedy było wiele patriotycznych wyzwań w organizacji życia nowej małej ojczyzny.

 1. Czyim pomysłem było powołanie Towarzystwa ?

Pomysł Towarzystwa 70 lat temu zrodził się w głowach miejscowych działaczy na czele z ówczesnym starostą Zbigniewem Kulczyckim , którzy jako jedni z pierwszych w Polsce podjęli ideę regionalizmu w odniesieniu do pięknego subregionu Ziemi Kłodzkiej.

 1. Kto został pierwszym prezesem Towarzystwa i kim byli jego najbliżsi współpracownicy ?

Pierwszym prezesem TMZK wybranym w kłodzkim ratuszu został właśnie Zbigniew

Kulczycki, starosta kłodzki, który był osobowością barwną i wyjątkową. Jego

współpracownikami byli ludzie z różnych sfer życia społecznego i gospodarczego

ziemi kłodzkiej. Zbigniew Kulczycki jako starosta był także krajoznawcą który

tworzył cenne regionalne opracowania. Dzięki dużym kompetencjom zawodowym i

umiejętnościom, założyciel TMZK w latach następnych został wicewojewodą

dolnośląskim.

 1. Ilu prezesów przez 70 lat miało Towarzystwo ?

Prezesów TMZK było sporo bo i czas długi . Ja jestem 6-ym szefem i podziwiam poprzedników bo byli niepospolici. Np. były prezes dr Eugeniusz Kaczmarek to charyzmatyczna postać, która przez 45 lat twórczo prowadziła Towarzystwo o wielkim znaczeniu dla regionu i kraju. Z tamtych lat wyjątkowo do dzisiaj wiceprezesem jest dr Ignacy Einhorn, który wiernie partnerował prezesowi Kaczmarkowi wraz z sekretarz Elżbietą Junak. Wszyscy prezesi TMZK włącznie ze mną mieli wielkie wsparcie od nestorów TMZK, wspaniałych przewodników, Leszka i Romany Majewskich, którzy przybyli na Ziemię Kłodzką zaraz po wojnie a aktualnie zaliczają się do najbardziej aktywnych członków Towarzystwa.

 1. Jakie zasadnicze cele do realizacji postawiło sobie Towarzystwo ?

Na początku celem Towarzystwa było związanie nowo przybyłych po wojnie Polaków z nową ojczyzną Ziemią Kłodzką i wywołanie silnych patriotycznych związków z tym regionem. Ważne było poznawanie jego niezwykłego bogactwa i rozbudzanie umiłowania ojczyzny przez młodzież. Teraz cele są współczesne i polegają na promocji polegającej na odkrywaniu regionu na nowo zarówno dla naszych mieszkańców ale przede wszystkim dla Europy i dla świata. Ktoś spyta czy to nie jest przerost ambicji?. Jestem przekonany, że nie bo Ziemia Kłodzka z jej mieszkańcami, historią, przyrodą i kulturą oraz turystyką jest jedyną i unikatową krainą, w największej z możliwych skal, o czym powiem później.

 1. Jaki wpływ miało Towarzystwo na życie kulturalne Ziemi Kłodzkiej i czy na dzień dzisiejszy również kulturotwórczo wpływa na naszą piękną Małą

Ojczyznę ?

Wpływ kulturotwórczy TMZK na rozwój Ziemi Kłodzkiej był i jest wielki. Już od 1948 roku Roczniki Ziemi Kłodzkiej widziane nawet w bibliotece papieskiej, udział Towarzystwa w Wiosnach Poetyckich od 1960 roku a potem wydanie grafik ziemi kłodzkiej oraz inicjatywa Dni Kłodzka trwająca do dzisiaj i wiele innych wydarzeń to dorobek przeszłości. A dzisiaj TMZK słynie z wielkich wydarzeń przyciągających tłumy jak impreza kulturowa p.t; „Potęga słowa”, konferencje nt. „Nowych form promocji ”czy „Alchemii wykorzystania potencjału gospodarczego ziemi kłodzkiej” oraz Gala 70-lecia z etiudą teatralną legendy o ziemi kłodzkiej w wykonaniu członków Towarzystwa, to tylko niektóre z inicjatyw, które w ciągu roku bezpośrednio zainteresowały ponad 1500 osób. Do tego odkrycie skarbu historii w postaci manuskryptu z XVI w. przekazanego burmistrzowi Kłodzka i Muzeum Ziemi Kłodzkiej do badań naukowych.

Można powiedzieć, że ambicja kulturotwórcza TMZK nie słabnie poprzez jej rzeczywistą i współczesną realizację.

 1. Czy działalność Towarzystwa dokumentowana była poprzez wydawnictwa, i – jeżeli tak, to czy zwyczaj ten będzie kontynuowany?

Charakterystyczne dla działalności Towarzystwa w przeszłości było dokumentowanie życia regionu licznymi wydawnictwami o których wspominam wyżej. Dlatego nawiązując do tej tradycji skromnie zaczęliśmy od okazjonalnej Jednodniówki wydanej na Galę 70-lecia. Jest to historyczny przekrój 70- lecia TMZK w ujęciu syntetycznym i warto ten materiał poznać na naszej stronie internetowej. Jednak najważniejszą kontynuacją wydawniczą będą Roczniki Ziemi Kłodzkiej w formie internetowej a następnie w formie wydawniczej.

Chcemy aby te wydania były cennymi rarytasami w swoim rodzaju.

 1. Czy sesje naukowe organizowane przez Towarzystwo cieszyły się dużym społecznym zainteresowaniem ?

Tak w latach poprzednich Towarzystwo wywoływało duży rezonans społeczny poprzez sesje naukowe dotyczące historii, kultury, przyrody oraz służby zdrowia z akcentem na już wtedy zauważany problem ludzi tzw. III wieku. Tematami były także „ osadnictwo w regionie”( 1967), „ koncepcje ratowania kłodzkiej starówki”(1977) i „ochrona środowiska naturalnego Ziemi Kłodzkiej”(1973).

Obecnie TMZK podejmuje także różne tematy od historii i kultury poprzez

przyrodę do gospodarki oraz promocję nierozerwalnie związaną z turystyką.

Np. 9 października br. TMZK wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania we Wrocławiu

zorganizowało z wielkim powodzeniem interesującą debatę z młodzieżą powiatu

kłodzkiego nt; „Turystyka jako dominanta rozwoju ziemi kłodzkiej i szansa na

lepsze życie jej mieszkańców?”

 1. Czy przewiduje pan kontynuowanie tej działalności ?

Oczywiście, że sesje naukowe i debaty w TMZK były są i będą w przyszłości.

Jesteśmy otwarci na propozycje interesujących tematów.

 1. Dzięki komu została zachowana przez tak wiele lat ciągłość działalności Towarzystwa ?

Zachowanie tak długiej ciągłości działalności Towarzystwa nie jest nigdy łatwe.

Ciągłość godnego działania TMZK zapewniały zespoły pasjonatów ze swoimi liderami, ich zastępcami i sekretarzami.

Ja pamiętam z ostatnich lat, że po śmierci prezesa Kaczmarka TMZK było

zagrożone i gdyby nie starania dr I. Einhorna i przejęcie prezesury przez J.

Radziejewską oraz gdyby nie praca sekretarz E. Junak z członkami Zarządu, to

Towarzystwo mogło upaść.

 1. W roku 2016 objął pan prezesurę Towarzystwa. Czy będzie pan miał wystarczającą ilość wolnego czasu by poświęcić się „bez reszty” pracy dla Towarzystwa ?

Wydaje mi się i zresztą mojej żonie też, co wielokrotnie podkreśla , że zadania zawodowe i społeczne realizuję poświęcając czas tej pracy „bez reszty”.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej to nie zabawa i skoro podjąłem się kierowania ta organizacją to czas muszę mieć. Ponadto są jeszcze noce. No nie całe.

 1. Jakie dziś główne cele stawia pan przed tak zasłużoną organizacją ?

Cele już wynikają z moich wypowiedzi powyżej ale dodam, że chcę godnie realizować ideę regionalizmu w odniesieniu do Ziemi Kłodzkiej w twórczej symbiozie doświadczonych działaczy TMZK z nowymi pasjonatami z młodszego pokolenia. Celem jest pokazać sobie Europie i światu skarbu Ziemi Kłodzkiej z jej mieszkańcami i tym co niespotykanego na niej jest, wykorzystując nowoczesne formy prezentacji, np. hologramy.

 1. Czy Towarzystwo już pod pańskim kierownictwem przeprowadziło jakieś znaczące wydarzenia ?

Od 30 maja 2016 roku kiedy zostałem prezesem wraz z Zespołem TMZK przeprowadziliśmy 10 poważnych inicjatyw przyciągających ponad 1500 osób wraz z ostatnią Galą 70- lecia. Były pełne sale, były przekazy medialne, pokazy, filmy i zaskakujące prezentacje, konkursy, poetyckie uniesienia i wystawy, poważne debaty gospodarcze oraz pozytywne reakcje z kraju i ze świata.

Powyżej sygnalizowałem te wydarzenia i nie chce się powtarzać ale chronologicznie można je poznać na stronie internetowej TMZK; www.tmzk.eu

 1. Czy ma pan współpracowników pomagających w realizacji nakreślonych celów ?

Oczywiście jest to cały Zarząd oraz wyjątkowi przyjaciele z młodszego pokolenia, których rozpiera energia i fantazja oraz miłość do Ziemi Kłodzkiej.

Nie wymieniam nikogo indywidualnie żeby nikogo nie pominąć ale jestem im bardzo wdzięczny.

 1. Odczuwa pan zainteresowanie pracą w Towarzystwie pasjonatów

i społeczników ?

Tak rzeczywiście jest dlatego odczuwam to wyraźnie.

 1. Dostrzega pan szansę kontynuowania świetności Towarzystwa ?

Po naszej półtorarocznej ciężkiej pracy ludzie mówią, że TMZK kontynuuje lata świetności Towarzystwa. To ja wierzę w tę kontynuację i cieszę się z tego stanu.

 1. Może – na zakończenie, kilka słów od siebie…

Nie wystarczy mieć chęci i rację , trzeba tworzyć siłę wokół chęci i racji.

KOCHAJCIE ZIEMIĘ KŁODZKĄ !!!

ORAZ PAMIĘTAJCIE I GŁOŚCIE, ŻE;

ZIEMIA KŁODZKA TO JEDYNE MIEJSCE W EUROPIE O TAK WIELKIM NASYCENIU ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI W PROMIENIU 40-KM OD SERCA REGIONU 1000-LETNIEGO KŁODZKA.

Dziękuję za rozmowę

Marek Zwoliński